Regulamin zlotu Saturn – Kopalnia Tuningu

REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ

 

 

Wszystkie osoby uczestniczące oraz przebywające na terenie imprezy motoryzacyjnej zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym osobom, a także całkowitego przestrzegania postanowień regulaminu, pod rygorem natychmiastowego usunięcia z terenu imprezy i/lub sankcji cywilno-prawnych.

Wydarzenie motoryzacyjne będzie dalej nazywane Imprezą, a osoby odpowiedzialne za jej organizacje Organizatorem. Organizator oraz osoby działające w jego imieniu odznaczają się kamizelkami odblaskowymi oraz identyfikatorami.

 

 1. Celem imprezy jest integracja miłośników motoryzacji oraz promowanie sportów motoryzacyjnych.
 2. Osoby obecne na terenie Imprezy zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatora lub Służb Porządkowych.
 3. W przypadku stawiania oporu organizatorom osoby te zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 4. Na teren imprezy mogą wjechać tylko auta wyznaczone przez organizatorów.
 5. Organizatorzy oraz służby porządkowe są uprawnione do:
 • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 • Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia posiadania przedmiotów nielegalnych.
 • Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek podczas imprezy, lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń wyrzucenie w/w osoby z terenu imprezy.
 • Ujęcia, w celu niezwłocznego wezwania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • Utrzymywania porządku na terenie imprezy.
 • Posiadania karty wjazdowej dla pojazdu.
 • Przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów ruch drogowego.
 1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
 • Osób wnoszących alkohol wysokoprocentowy, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki pirotechniczne i wybuchowe, opakowania szklane, materiały pożarowo niebezpieczne, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty.
 • Osób będących pod silnym wpływem upojenia alkoholowego oraz innych substancji odurzających.
 • Osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się, odmawiających sprawdzenia bagażu oraz odzieży.
 1. Organizator zakazuje:
 • Niszczenia sprzętu, urządzeń, budynków oraz roślinności na obiekcie.
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 • „Palenia gumy”, „kręcenia bączków”, oraz innych niebezpiecznych zabaw pod karą grzywny (koszta naprawy lub wyczyszczenia nawierzchni).
 • Jazdy pod wpływem alkoholu.
 • Niebezpiecznej jazdy samochodem.
 • Sprzedaży przedmiotów, usług, jedzenia oraz innych rzeczy bez zezwolenia organizatorów pod karą grzywny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.
 2. W sytuacjach nie uregulowanych w Regulaminie, na terenie imprezy obowiązują przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym w zakresie ruchu pojazdów (Dz. U. 2012 poz. 1137, Dział II, Rozdział 3, z późniejszymi zmianami)
 3. Używanie logo, nazwy imprezy oraz ich organizatorów bez zgody Organizatora jest zabronione.
 4. Organizator ma prawo do kontroli trzeźwości.
 5. Warunkiem udziału w imprezie jest zapoznanie się z Regulaminem
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletnich pozostawionych bez opieki.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników oraz osoby trzecie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste uczestników imprezy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas konkursów.
 10. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu osoby/pojazdu uczestnika.
 11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi zarejestrowanych podczas imprezy.
 12. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator nie ponosi zobowiązań do żadnej rekompensaty lub odszkodowania.
 14. Stwarzanie jakiegokolwiek zagrożenia na imprezie oraz nie stosowanie się do regulaminu będzie skutkowało usunięciem z imprezy i nałożeniem kary umownej w wysokości 3000zł.
 15. Wszelka działalność handlowa, reklamowa, usługowa na terenie imprezy wymaga zgody Organizatora, w innym przypadku wiąże się to z nałożeniem kary umownej w wysokości 2,5 mln zł.
 16. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 17. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na wysokie dźwięki podczas imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie zdrowia z tego powodu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia podczas: oglądania pokazów motosportów, brania udziału w pokazach motosportu, brania udziału w konkurencjach oraz przyglądaniu się im.

W sprawach nie uregulowanych przez Regulamin obowiązują: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, Ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulamin ośrodka, na terenie którego odbywa się impreza.